Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
warstwicowa koncepcja wychowania

koncepcja sformułowana przez Sergiusza Hessena, zgodnie z którą poszczególnym etapom kształcenia przypisane są odpowiednie struktury wartości i odpowiednie oddziaływania wychowawcze; kierunek tak ujmowanego wychowania wyznacza przejście od anomii przez heteronomię do autonomii.

wartości

pożądane stany rzeczy; ukierunkowują one działania nauczycieli i uczniów, stanowiąc uporządkowaną hierarchię ważności; niektóre mogą być podzielane powszechnie, inne mogą być lokowane na miejscach peryferyjnych.

WASP

white anglo-saxon protestant; biały protestant pochodzenia anglikańskiego.

wątek biologiczno-pielęgnacyjny w wychowaniu

obejmuje on prokreację (rozród) i opiekę nad potomstwem; charakterystyczna dla tych procesów jest postawa emocjonalna, którą psychologowie i psychiatrzy nazywają empatią.

wątek społeczno-kulturowy w wychowaniu

odbudowywanie na nowo w każdej jednostce ludzkiej i w każdym pokoleniu więzi społecznej i dziedzictwa kulturowego, najczęściej przyjmuje ono różne formy zinstytucjonalizowane i prowadzone jest przez specjalnie przygotowane grupy profesjonalnych wychowawców i nauczycieli.

wewnętrzność osoby

specyficzna sfera osobowego istnienia człowieka, która jest złączona z wymiarem wewnętrznym; R. Guardini wyróżnia trzy poziomy osobowego istnienia człowieka: formę, osobę, osobowość i wewnętrzność osoby, która wyraża się także przez wolność.

wiedza osobista uczniów

wiedza wynikająca z codziennych doświadczeń uczniów, zarówno intelektualnych, jak i działaniowych; wiedza ta jest zmienna, odniesiona do kontekstu i otwarta, ma mniejszą wartość niż wiedza szkolna.

wiedza praktyczno-moralna

rodzaj doświadczenia, które nabywamy w praktyce komunikacyjnej w szeroko pojętym dialogu i które daje znać o sobie w trojaki sposób.

wiedza stosowana

wiedza projektująca określone działania, służące osiąganiu założonych celów.

wiedza szkolna

wiedza obecna w programie nauczania, poparta społecznym autorytetem nauki i nie podlegająca kontekstualizacji; jest ona stała i zamknięta, ma większą wartość niż wiedza osobista uczniów.

wiedza techniczna (techniczno-analityczna)

doświadczenie ukazujące świat (rzeczy, innych ludzi i nas samych) jako przedmiot naszych sprawczych oddziaływań, instancją tej wiedzy jest pytanie o możliwość osiągania ustanawianych przez człowieka celów.

wiejskie zakłady wychowawcze

inaczej szkoły na wsi, przykłady to: szkoła dra Cecila Reddiego w Abbotsholm w Anglii, szkoła Edmunda Demolinsa w La Rochewe Francji, Landerziehungsheim Hermanna Lietza w Niemczech.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88