Opinie o podręczniku

Książka jest niezwykle przydatna do pracy ze studentami. Stanowi bardzo dobre, piękną polszczyzną napisane, rozbudowane kompendium polskiej i światowej współczesnej myśli pedagogicznej.

prof. UJ, dr hab. Joanna Danilewska

Nareszcie ukazał się podręcznik dla studentów specjalności pedagogicznych, pokazujący tradycję Zachodu i nowoczesność w myśleniu o edukacji. Jest to w miarę całościowe ujęcie wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli, przedstawiającej źródła i ewolucję poglądów o wychowaniu, konteksty funkcjonowania i zmiany szkoły, rolę nauczyciela, jego zadania i meandry „bycia w klasie”. Student może na tym rusztowaniu konstruować własną wiedzę o obszarach przyszłego profesjonalnego działania.

prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz

Reasumując, należy podkreślić, że zaprezentowany w podręczniku wybór kierunków i prądów jest trafny, a poszczególne opracowania znajdują się na wysokim poziomie. Autorzy w przejrzysty, czytelny i logiczny sposób oddali ich sens i treść, przy czym wykorzystane materiały źródłowe uwzględniające także dorobek pedagogiki europejskiej, będą miały wielki walor poznawczy dla studentów. Recenzowany pierwszy tom podręcznika pt. Pedagogika jest dziełem nie tylko godnym polecenia dla studentów pierwszych lat pedagogiki, ale powinien być uznany za dobry punkt wyjścia w kształtowaniu myślenia o pedagogice przez jej adeptów.

dr Krzysztof Kabziński, UWM Olsztyn

Podręcznik zapoznaje nas z głównymi tendencjami edukacyjnymi w Polsce i na świecie, wprowadza w zagadnienia pedagogiczne oraz daje praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej. Treści zawarte w książce są jak najbardziej spójne, przez co z pewnością będą wykorzystywane przez młodych adeptów tak trudnego i odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód pedagoga, nauczyciela, doświadczonym zaś pomogą „odświeżyć” swoją wiedzę pedagogiczną.

dr Justyna Gulczyńska, UAM WSE Poznań

Poszczególne rozdziały, napisane przez znamienitych pedagogów, są bardzo interesujące i pokazują problemy edukacji w powiązaniu z czynnikami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Pozwolą studentom, nauczycielom i pedagogom zdobyć rozległą wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki oraz ugruntować wiadomości z zakresu historii wychowania. Także informacje o metodach zbierania danych w badaniach pedagogicznych oraz budowaniu teorii pedagogicznych dają możliwość systematyzowania wiedzy metodologicznej. Omawiany podręcznik będzie bardzo dobrym przewodnikiem po pedagogice zarówno dla nauczycieli, jak i studentów.

dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Z całą odpowiedzialnością mogę jednak stwierdzić, że zaproponuję tę publikację jako lekturę studentom uczestniczącym w zajęciach z zakresu pedagogiki ogólnej, jak i w kursie dotyczącym współczesnych kierunków w pedagogice. Książka ta może być wykorzystana w procesie kształcenia i dokształcania studentów i nauczycieli. Daje możliwość do korzystania z całościowego podręcznika, który może stanowić wytyczną do dalszych poszukiwań.

dr Anna Krasnodębska, Instytut Nauk Pedagogicznych UO

Pedagogika T. 1 pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego jest doskonałym podręcznikiem dla studentów pedagogiki. Napisana jest jasnym i zrozumiałym językiem, co ułatwia przyswajanie sobie przez studenta zawartych w niej treści. Szczególnie wartościowe jest osadzenie istotnych zadań, jakie stoją przed pedagogiką, we współczesnej rzeczywistości oraz podkreślenie wpływu na jej rozwój zmian społeczno-ekonomicznych, jakie dokonywały się i dokonują w świecie. Interesujące jest ujęcie procesu wychowania i kształcenia w poszczególnych epokach historycznych, co ułatwia studentom zrozumienie znaczenia tych pojęć i ich roli wobec jednostek ludzkich. Ujęcie nurtów w pedagogice w prezentowanej postaci oraz poglądy sławnych pedagogów przybliżają w sposób klarowny rozumienie znaczenia pedagogiki jako nauki i podkreślają doniosłość i konieczność jej rozwoju w poszukiwaniu metod i systemów wychowania i kształcenia. Oceniam ten podręcznik jako bardzo wartościowy, a istotne treści w nim zawarte jako zrozumiałe i łatwo przyswajalne zarówno dla wykładowców, jak i studentów.

dr Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88