Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
uczenie się

proces nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu (wiadomości, umiejętności, nawyki, postawy), w trakcie bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości (doświadczenia i ćwiczenia).

uczenie się w organizacji i poprzez nią

suma zespołowego i indywidualnego uczenia się, obejmującego uczniów i dorosłych związanych z placówką; proces ten przebiega na trzech poziomach: indywidualnym, zespołu i organizacji.

uczenie się z doradcą

typ uczenia się wyrastający z teorii doradztwa psychologicznego; może ono być stosowane w nauczaniu indywidualnym, grupowym, a także w całej klasie, stającej się wówczas opartą na samodyscyplinie społecznością, wspólnotą osób uczących się.

uczeń

jednostka ucząca się pod kierunkiem innej osoby, uważanej za nauczyciela; w tekście pojmowany jako osoba w całości indywidualna, niepowtarzalna, nauczyciel pomaga mu w rozwoju.

ukryty program szkolny

program utajony (ang. hidden curriculum); „program” faktycznie oddziałujący na młodzież szkolną, lecz nie poddający się żadnej rejestracji; jego wpływ – dobry lub zły – jest bardzo różny w zależności od poziomu uczniów, od środowiska wychowawczego i od wpływu zaplanowanej pracy wychowawczej szkoły oraz realizacji rzeczywistych programów nauczania; na program utajony składa się wiele czynników, m.in. atmosfera domu i szkoły, opinie rodziców i rówieśników o szkole, wpływ rówieśników, styl pracy znaczących nauczycieli, wpływ szerszego otoczenia społecznego, w tym środków masowego oddziaływania.

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Wyspecjalizowana agenda ONZ, z siedzibą w Paryżu, założona w 1946 r.

uniwersalizm

jeden z projektów metateoretycznego podejścia do nauk o wychowaniu, będący próbą ich metodologicznej integracji, zbudowania ich metodologicznej lub/i epistemologicznej jedności.

uniwersalizm (uniwersum)

(łac. universalis – powszechny, ogólny); oznacza tendencję do upowszechnienia jakiegoś poglądu, bądź do jakichś zachowań; w filozofii świadczy o supremacji całości nad jej częściami oraz ogółu nad jednostką.

uniwersalizm religijny

odmiana kulturowego uniwersalizmu wartości, zasadzająca się na przekonaniu o niekwestionowanym charakterze wartości chrześcijańskich.

uniwersalna filozofia życia

filozofia, której zasadniczą cechą jest rezygnacja z apriorycznych, negatywnych osądów badanych (porównywanych) teorii wychowania.

uniwersytety typu francuskiego

uczelnie, które wzięły początek w reformach napoleońskich, miały one charakter wyższych szkół specjalistycznych, zawodowych, kształcących dla państwa urzędników, lekarzy, nauczycieli itd. Ich zadaniem nie było prowadzenie badań naukowych.

uniwersytety typu niemieckiego

uczelnie ukształtowane na następujących zasadach: wolności głoszenia z katedry uniwersyteckiej przekonań naukowych profesora, traktowania uniwersytetu jako instytucji badawczej a zarazem szkoły najwyższej. Oparte na tych zasadach uniwersytety miały za zadanie: rozwijać badania naukowe i pielęgnować atmosferę twórczości naukowej, kształcić uczonych, kształcić na najwyższym poziomie fachowców potrzebnych w rozmaitych dziedzinach gospodarki i kultury narodowej.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88