Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
„efekt ściekania”

założenie, że zwiększona produktywność wykształconej populacji przyniesie w dłuższym okresie zwiększony dobrobyt społeczeństw Trzeciego Świata.

„polityka głosu”

dopuszczanie różnorodności wypowiedzi i uczenie młodych ludzi aktywnego zabierania głosu we własnych sprawach.

„uniwersalny” projekt emancypacji

dąży on do podniesienia tego, co partykularne, do rangi tego, co absolutne; pojęcia składające się na projekt emancypacyjny to: wolność, postęp, równość, sprawiedliwość, demokracja, autonomia, które mają charakter partykularnej konstrukcji społecznej, związanej z wersją rzeczywistości, jaką posiada autor projektu.

„upełnomocnienie”

uczenie aktywnego działania na rzecz zmiany nieakceptowanych cech życia społecznego.

praxis

podmiotowa działalność oparta na samorefleksji, poprzez nią dokonuje się emancypacja.

agnostycyzm

stanowisko filozoficzne wykluczające możliwość poznania absolutu (Boga), ograniczające możliwości poznawcze człowieka do zjawisk zmysłowych, negujące częściowo lub całkowicie zdolność poznania obiektywnej rzeczywistości, a zwłaszcza poznania „istoty” rzeczy, natury związków przyczynowych i prawidłowości rozwojowych występujących w świecie.

agresja

zachowanie się podejmowane z zamiarem sprawienia bólu, cierpienia, szkody; może mieć postać zachowań fizycznych, słownych, przybierać formy pośrednie i ukryte, a także wyrażać się w czynnościach symbolicznych; może mieć charakter reaktywny, stanowiąc wyładowanie wzbudzonych emocji złości, gniewu, irytacji, lub instrumentalny – czynności podejmowanych w celu uzyskania pożądanych przedmiotów, stanów rzeczy, wartości.

Akademia Platońska

szkoła filozoficzna funkcjonująca w gaju poświęconym Akademosowi, która przetrwała całe wieki.

aksjologia

dział filozofii zajmujący się problematyką wartości, bada naturę wartości, ustala normy i kryteria wartościowania oraz hierarchię wartości.

aksjologia

nauka o wartościach, teoria wartości; zajmuje się badaniem wartości, ich hierarchii i systemów.

aktywizm

jedna z głównych idei pedagogiki Nowego Wychowania.

aktywność wewnętrzna

jedna z form kształcenia, składały się na nią: myślenie, oglądanie, rozważanie i odczuwanie.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88