Słownik pojęć

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
cechy profesorów

jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, będący organizacją profesorów, powstawał w silnych ośrodkach szkolnych (np. Paryż), skupiających liczne grono mistrzów i nauczycieli; w uniwersytetach takich rozwijały się najczęściej fakultety sztuk i filozofii oraz teologii.

cechy studentów

jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, rodzaj organizacji studentów, gromadzących się wokół wybitnych znawców prawa lub medycyny; studenci wybierali spośród siebie rektora, zatrudniali profesorów, w pewnym sensie decydowali o programie studiów.

cele kształcenia

zamierzony przez nauczyciela stan rozwojowy uczącego się w sferze poznawczej, emocjonalnej i psychomotorycznej, przedstawiający zakres nowej wiedzy, umiejętności, zdolności i postaw.

cele nieoperacyjne

cele kształcenia odnoszące się do jakości mniej uchwytnych; pozostawiając rezultat końcowy bardziej otwartym nie specyfikują one wprost wyników podjętych przez ucznia operacji i nie pozwalają nauczycielowi ocenić, czy jego cele zostały osiągnięte.

cele ogólne

cele kształcenia odnoszące się do intencji i zamiarów edukacyjnych na poziomie ogólnym, zarówno długo-, jak i krótkoterminowych; mogą one funkcjonować na różnym poziomie ogólności; na najwyższym poziomie mają charakter ideałów wskazujących na jakieś idealne dobro, wartości, które nadają kierunek podejmowanym procesom pedagogicznym; na niższym poziomie ogólności formułowane są zadania rozumiane jako wytyczne do realizacji określonych zamiarów.

cele operacyjne

cele kształcenia wskazujące konkretne (mierzalne) zachowania uczniów, będące dowodem osiągnięcia celu.

cele szczegółowe

cele kształcenia stanowiące próbę przełożenia intencji na uchwytne kategorie, niezbędne do planowania toku zajęć – pojedynczych lekcji lub jednostek metodycznych, od których zależy następnie realizacja całości projektu; mogą one być operacyjne lub nieoperacyjne.

cele wychowania

pożądane i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem respektowania odpowiednich metod, środków i warunków kształtują się w osobowości wychowanków w postaci poglądów, postaw, nawyków oraz innych cech osobowości; cele wychowania – według W. Okonia – obejmują zarówno zmiany natury poznawczo-instrumentalnej, które się wiążą z poznawaniem świata i oddziaływaniem nań, jak i zmiany o charakterze motywacyjno-emocjonalnym, które polegają na formowaniu stosunku wychowanka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia; istotnym celem i efektem wychowania staje się uformowanie charakteru wychowanka, to jest doprowadzenie do zgodności jego postępowania z nabytymi i uznawanymi przezeń zasadami mającymi swe źródło w jakimś systemie wartości.

Collegium Nobilium

inaczej kolegium dla szlachty założone w 1740 r. w Warszawie przez pijara Stanisława Konarskiego.

człowiek Turinga

istota będąca jedynie procesem informacji, traktująca swe otoczenie jako informacje do przetworzenia.

czynniki protektywne

czynniki takie, jak „odporność” i „zabezpieczenie”; środowiskowe i indywidualne cechy rozwojowe jednostki.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Obyczaje w Polsce
Obyczaje w Polscecena juz od 43,90zamów
Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88