O redaktorach naukowych i autorach

Redaktorzy naukowi

Zbigniew Kwieciński, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Pracowni Studiów Kulturowych i Edukacyjnych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autor publikacji dotyczących socjologii szkoły, oświaty i pedagogiki.

Bogusław Śliwerski, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autor publikacji dotyczących współczesnych prądów pedagogiki, wychowania, edukacji alternatywnej i pedagogiki szkolnej.

Autorzy

Mariola Chomczyńska-Rubacha, doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autorka publikacji z zakresu pedeutologii, edukacji seksualnej i socjologii edukacji.

Mirosława Cylkowska-Nowak, doktor, adiunkt w Zakładzie Edukacji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorką publikacji dotyczących pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji.

Bogusława Dorota Gołębniak, doktor habilitowany, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, kierownik Zakładu Badań nad Rozwojem Profesjonalnym Nauczycieli w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych. Autorka publikacji z zakresu pedeutologii i edukacji szkolnej.

Agnieszka Gromkowska-Melosik, doktor, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu kultury popularnej, feminologii oraz społecznych funkcji edukacji.

Teresa Hejnicka-Bezwińska, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka prac o ewolucji tożsamości polskiej pedagogiki, historii pedagogiki i oświaty w II połowie XX w. oraz efektach edukacji młodzieży.

Ryszard Kucha, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, European Association for International Education, Open and Distance Learning Association of Australia Inc (ODLAA). Autor publikacji z zakresu historii wychowania i pedagogiki porównawczej.

Robert Kwaśnica, doktor habilitowany, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu; współzałożyciel i rektor tej uczelni. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor prac z pedagogiki ogólnej, rozumianej jako krytyczna filozofia edukacji.

Zbyszko Melosik, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich. Autor wielu książek dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, kultury popularnej, społecznych funkcji edukacji oraz szkolnictwa amerykańskiego.

Bogusław Milerski, doktor habilitowany, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Pedagogiki Religijnej i Ekumenicznego Instytutu Pedagogicznego ChAT. Autor publikacji z zakresu pedagogiki religii, aksjologicznych podstaw wychowania, hermeneutyki i teologii protestanckiej.

Marian Nowak, ksiądz doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL. Interesuje się problemem dialogu interdyscyplinarnego w pedagogice, pedagogiką ogólną, aksjologią pedagogiczną, pedagogiką kultury i dydaktyką, a przede wszystkim personalistyczną pedagogiką chrześcijańską.

Krzysztof Rubacha, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki UMK. Jest autorem publikacji z zakresu metodologii pedagogiki, pedagogiki ogólnej i pedeutologii.

Janusz Surzykiewicz, ksiądz doktor habilitowany nauk humanistycznych i doktor teologii chrześcijańskiej, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett w Niemczech. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk oraz American Association of Nursing. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi jakości szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki agresji i przemocy.

Tomasz Szkudlarek, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Metodologii Badań Pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz American Educational Research Associacion. Jest autorem publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania i pedagogiki krytycznej, w tym studiów nad edukacyjnymi aspektami współczesnych przeobrażeń kulturowych.

Sławomir Sztobryn, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zajmuje się zagadnieniami historii doktryn i myśli pedagogicznej XIX-XX w., filozofii wychowania i metodologii badań historyczno-pedagogicznych.

Janusz Tarnowski, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, były członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek honorowy Polskiego i Międzynarodowego Komitetu Korczakowskiego. Autor wielu publikacji dotyczących teologii psychologii i pedagogiki zwłaszcza dialogu wychowawczego.

Stefan Wołoszyn (1911-2004), emerytowany profesor zwyczajny, były Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, były Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doktor honoris causa tej Uczelni. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN od chwili jego powołania. Jest autorem wielu studiów i prac z zakresu pedagogiki ogólnej, historii myśli pedagogicznej, pedeutologii i pedagogiki sportu. Autor wielu podręczników akademickich oraz wyborów materiałów źródłowych z zakresu dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.

Hanna Zielińska-Kostyło, doktor, pracuje w Pracowni Studiów Kulturowych i Edukacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zagadnieniami socjologii edukacji, pedagogiki porównawczej i antropologii edukacji. Autorka licznych artykułów oraz książki Ivan Illich. Między romantyzmem a anarchizmem pedagogicznym.

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88