Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
mapa poznawcza

przedstawienie informacji tekstowej w formie graficznej.

marksizm

teoretyczne przywiązanie do kilku przynajmniej najważniejszych idei Karola Marksa; najczęściej są to: postrzeganie świata społecznego w kategoriach klas społecznych zdefiniowanych przez związki z procesami ekonomicznymi i procesami produkcji; wiara w istnienie kolejnej po kapitalizmie fazy rozwojowej, która nastąpi w wyniku rewolucji proletariatu; w ekonomii – teoria wartości jako nakładu pracy, przede wszystkim jednak odrzucenie wyzysku, który niesie prywatna kontrola procesów produkcji; praktycznie – działanie na rzecz klas uciskanych i eksploatowanych oraz rewolucji, która ma polepszyć ich sytuację.

masa apercepcyjna

według Herbarta uprzednio nabyta wiedza.

materializm

odmiana monizmu ontologicznego głosząca, że jedynym istniejącym bytem jest materia, do której sprowadzają się lub której modyfikacjami są wszelkie przejawy rzeczywistości.

materializm

kierunek filozoficzny krytyczny wobec wszelkiej metafizyki, a szczególnie religii, ale także wobec poznania właściwego filozofii, teologii i sztuce.

merytokracja

sytuacja, w której status społeczny jednostki zależy od jej udokumentowanych osiągnięć.

merytokratyczni pluraliści

zwolennicy pluralizacji edukacji wyższej, akceptujący jednocześnie hierarchię statusu, i to zarówno w ramach systemu uniwersyteckiego, jak i między poszczególnymi sektorami kształcenia.

merytokratyczni unitarianie

zwolennicy tradycyjnego sposobu wyłaniania elit społecznych.

metanoia

dokonanie przewrotu mentalnego w dominującej wizji świata społecznego.

metateoria

w szerokim znaczeniu teoria wyższego stopnia, zajmująca się interdyscyplinarnym badaniem teorii w ogóle; w wąskim znaczeniu teoria wyższego rzędu, która zajmuje się badaniem określonej teorii w ramach jednego tylko paradygmatu czy podejścia.

metateoria wychowania

teoria posługująca się „metajęzykiem” i zajmująca się badaniem i opisywaniem innych teorii wychowania; jest ona opisującą (deskryoptywną), wartościującą (krytyczną) i normatywną teorią każdego systemu twierdzeń o wychowaniu, dysponującą kryteriami, zasadami czy normami do badania różnych teorii wychowania, by analizować ich postacie, a także ograniczenia i zalety.

metoda kontekstualna

metoda polegająca na włączeniu nowych słów w dobrze znany kontekst językowy, sięga się w niej po materiał dobrze znany, szuka skojarzeń z nowym i obmyśla różnorakie powiązania.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88