Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
nagrania audio i video oraz fotografie

technika gromadzenia materiału do oceny uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy też pogłębionego oceniania pewnych aspektów pracy, polegająca na nagraniu form aktywności uczniów.

naturalizm

kierunek w filozofii dążący do wyjaśnienia rzeczywistości przyczynami naturalnymi, tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniami praw przyrody.

naturalizm

koncepcja wychowania, zwana też natywizmem, pajdocentryzmem lub teorią swobodnego wychowania, polegająca na utożsamianiu procesu wychowania jednostki z dostosowaniem się wychowawcy do toku jej naturalnego, spontanicznego rozwoju. Najskrajniej naturalizm pedagogiczny pojmowali twórcy swobodnego wychowania: J.J. Rousseau i L. Tołstoj, którzy głosili hasła negatywnego wychowania, czyli rezygnacji z oddziaływania pedagogicznego i pozostawienia dzieciom pełnej swobody. Mniej skrajni przedstawiciele, np. J.A. Komeński czy J.H. Pestalozzi, zakładali, że skuteczność działalności wychowawczo-dydaktycznej wzrasta w miarę jak nawiązuje się do „natury” dziecka i postępuje w sposób zgodny z prawami natury.

nauczanie

proces kierowania uczeniem się uczniów w toku planowej pracy nauczyciela z uczniami.

nauczanie bezpośrednie

nauczanie oparte na pokazie i ćwiczeniach w wykonywaniu określonej czynności.

nauczanie całościowe

inaczej nauczanie globalne, łączne. Kierunek dydaktyczny traktujący treści i metody pracy w klasach początkowych jako określone całości tematyczne, które obejmują różne treści, zgodnie z tym, jak występują one w życiu, a nie jako odrębne przedmioty nauczania.

nauczanie frontalne

atrybut „pedagogiki klasy” oparty na przekazie kontroli stopnia opanowania materiału.

nauczanie jednostkowe

najstarsza forma nauczania; do jej walorów zalicza się możliwości pełnej indywidualizacji treści, czasu i metod nauczania, natomiast do jej wad niską efektywność oraz znikomy poziom uwzględniania kontekstu społecznego.

nauczanie łączne

inaczej nauczanie całościowe.

nauczanie programowane

metoda sterowania procesem uczenia się uczniów za pomocą tekstu programowanego (programu), czyli zbioru powiązanych ze sobą logicznie i merytorycznie jednostek informacji na określony temat, którego ekspozycji służą specjalne urządzenia lub odpowiednio skonstruowane podręczniki.

nauczanie wychowujące

herbartowski system pedagogiczny, stanowiący swoisty pomost między myśleniem filozoficznym a myśleniem naukowym; spełniał on najważniejszy warunek orientacji pozytywistycznej, tzn. oferował „wiedzę pozytywną” w postaci całościowego systemu pedagogicznego (pedagogii).

nauczyciel

odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświatowych, publicznych i niepublicznych.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88