Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
racjonalizm

kierunek filozoficzny zapoczątkowany przez Kartezjusza, który akcentował zasadę cogito ergo sum i domagał się „jasnych i wyraźnych” metod we wszelkich badaniach naukowych i w każdym myśleniu filozoficznym.

racjonalność emancypacyjna

racjonalność zmierzająca do poszukiwania możliwości wyzwalania się z wcześniej stworzonego i zaakceptowanego świata.

racjonalność techniczna

odmiana racjonalności oparta na logice cel – środek; koresponduje ona z potocznym myśleniem o edukacji i oświacie czyniącym najważniejszym kryterium skuteczność w osiąganiu ideałów, wzorów, wzorców, celów itd.

radykalna zmiana

zasada, zgodnie z którą społeczeństwo trwa w stanie konfliktu między różnymi grupami interesów, które okresowo doprowadzają do radykalnych, rewolucyjnych zmian ustalonego stanu rzeczy; stosowanymi tu kategoriami opisu procesów społecznych są: sprzeczności, emancypacja, niedobory, dominacja.

realizm

stanowisko ontologiczne zakładające istnienie danych zmysłowych, które są odpowiednikami idei i przedmiotów abstrakcyjnych.

realizm pedagogiczny

według Ludwika Chmaja stanowisko, które główny cel wychowania upatruje w przystosowaniu dziecka do rzeczywistości, tj. w takim jego urobieniu i ukształtowaniu, by mogło całkowicie podołać jej wymaganiom.

realizm społeczny

opozycja idealizmu; według Bogdana Suchodolskiego realizm kieruje się zasadą, że kształtowanie człowieka ma się odbywać w związku z realnymi zadaniami, które jako obywatel i zawodowiec będzie musiał podjąć i wykonać w życiu.

refleksja-nad-działaniem

refleksja będąca efektem wstrząsu, którego doznaje praktyk zaskoczony nieoczekiwanym pojawieniem się w sytuacji, w której działa, jakiegoś nowego elementu; postawiony wobec konieczności „ogarnięcia” tego co się dzieje, może zatrzymać się na chwilę w „środku działania” i pomyśleć o tym, co robić dalej.

refleksja-w-działaniu

według D. Schöna procesy myślowe uruchomione podczas „poznawania w działaniu”, nie poddające się łatwo werbalizacji czy eksplikacji, będące jednak przedmiotem refleksji i opisu dokonywanego przez praktyka już po zaistnieniu wydarzenia.

reforma systemu edukacji

zmiana ustroju, treści i organizacji całego systemu szkolnego lub niektórych jego części. Spowodowana przez przeobrażenia życia społeczno-gospodarczego kraju oraz konieczność dostosowania do nich działalności szkolnictwa.

reformy modernizacyjne

reformy, które dotyczą permanentnej aktualizacji treści nauczania, podręczników szkolnych, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, rozwoju nowoczesnych metod oddziaływania pedagogicznego czy kształcenia nauczycieli; ten typ reform w Polsce wiąże się z wykorzystywaniem nieobecnych w kraju modeli nowoczesnej dydaktyki oraz z „dostosowywaniem” rodzimych treści nauczania do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej rozwiązań programowych czy strukturalnych, jak np. nauczanie języków obcych czy wprowadzenie państwowego egzaminu maturalnego.

reformy naprawcze

w Polsce reformy te miały na celu demontaż socjalistycznego systemu oświatowego, polegający na: oddolnym ruchu tworzenia szkół niepaństwowych, odejściu władzy państwowej od centralistycznego formułowania kierunków polityki oświatowej, planów i programów nauczania oraz wychowania, redukcji nadmiernego centralizmu i kontroli instytucji edukacyjnych, przejmowaniu przedszkoli przez gminy oraz dobrowolnym przejmowaniu szkół podstawowych.

następne »

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Obyczaje w Polsce
Obyczaje w Polscecena juz od 43,90zamów
Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88