Słownik pojęć

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     
obiektywizm pedagogiczny

jeden z członów charakterystycznej dla Nowego Wychowania dychotomii; był skłonny uwzględnić w ograniczonym wymiarze element urabiania i przymusu jako dialektyczny składnik dorastania do podmiotowej autonomii. Obiektywizm pedagogiczny umieszczał wychowanie w tym, co relatywnie lub uniwersalnie trwałe, tzn. szukał podstaw wychowania w więzi społecznej lub w świecie idealnych wartości.

obowiązek szkolny

nakładany przez państwo na prawnych opiekunów dziecka obowiązek ich kształcenia począwszy od określonego wieku, przez określoną liczbę lat i w określonym zakresie.

obowiązek szkolny

inaczej obowiązek posyłania dzieci do szkoły, wprowadził go Fryderyk Wilhelm II w 1783 r. opublikowanym wówczas Regulaminem początkowych szkół wiejskich.

obserwacja ilościowa

grupa metod służących do utrwalenia zachowań, które mają miejsce w różnych dziedzinach praktyki edukacyjnej.

obserwacja nieustrukturyzowana

obserwacja polegająca na rejestrowaniu tych wszystkich zachowań, które pojawiają się w sposób spontaniczny, których wystąpienia nie sposób przewidzieć, i do których nie można się przygotować; rejestracja danych ma w tym przypadku charakter opisowy.

obserwacja półustrukturyzowana

obserwacja, która występuje wówczas, gdy nauczyciel wie, na co chce zwrócić uwagę, określa zestaw cech uczenia się, co do których chce gromadzić dane, ale nie określa uprzednio sposobu ich opisywania (zakłada konieczność dostosowania formy zapisu do sytuacji).

obserwacja systematyczna

obserwacja prowadzona w regularnych odstępach czasu; za kryterium przyjmuje się zazwyczaj określenie jakiejś czynności dydaktycznej, momentu edukacyjnego czy odgórne wyznaczanie nazwisk uczniów, którzy mają być poddani obserwacji.

obserwacja uczestnicząca (etnograficzna)

metoda, w której badacz bierze bezpośredni udział w życiu osób badanych, można w niej wyróżnić trzy etapy: orientacji w terenie, wyodrębniania elementów zogniskowanych, selektywny.

obserwacja ukierunkowana

obserwacja skierowana na konkretne incydenty; ma ona miejsce wtedy, gdy nauczyciel jest świadkiem pewnego, pojawiającego się nieoczekiwanie zdarzenia (tzw. wydarzenia krytycznego), w trakcie którego uczniowie demonstrują takie zachowania, które warto zarejestrować jako materiał do oceniania ich postępów.

obserwacja ustrukturyzowana

obserwacja polegająca na pobieraniu próbek zdarzeń, próbek migawkowych i czasowych; nauczyciel podejmuje tę obserwację, gdy wiedząc z góry, co będzie jej przedmiotem, jest w stanie przygotować do jej prowadzenia odpowiedni formularz obserwacyjny, do którego wprowadza dane; zapisuje on w postaci zakodowanej, co w danym przedziale czasowym się wydarzyło, jak często wystąpiło dane zachowanie itp.

obserwacja zachowań uczniów

immanentny element nauczania, który nie zakłóca toku pracy a jednocześnie pozwala zgromadzić materiał charakteryzujący się wysokim stopniem rzetelności i trafności; wszelkie uwagi dotyczące uczniowskiego zachowania czy wykonania zadań.

obserwacja zdarzeń krytycznych

metoda polegająca na skierowaniu uwagi badacza na konkretny element badanego terenu.

następne »

Pedagogika. T. 1-2

Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego

Podręcznik przedstawia prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, metody badań, związek teorii z praktyką, współczesne teorie wychowania, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia, inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą opanować materiał z podręcznika pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2 i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego Pedagogika. T. 1-2.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88