Rozdział 1
Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Kwestie wymagające uzupełnienia
 1. Marketing powinien uwzględniać wpływ środowiska zewnętrznego na działalność producenta i pośredników handlowych oraz służy do poznania i zrozumienia potrzeb nabywców.
 2. W centrum modelu funkcjonowania marketingu znajduje się przedsiębiorstwo, najczęściej jest to przedsiębiorstwo przemysłowe.
 3. Jeżeli strony porozumiały się w sprawie warunków wymiany i nie działają pod przymusem, to każda z nich powinna osiągnąć jakąś korzyść.
 4. Możemy wyróżnić sześć użyteczności marketingu względem produktu: formy, zadania, czasu, miejsca, posiadania i informacji.
 5. Gospodarka kapitalistyczna opiera się na fundamentalnych prawach osób i przedsiębiorstw do: prywatnej własności, zysku i swobody podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności społecznej.
 6. Przedsiębiorstwo tworzy podstawowe środowisko wewnętrzne, w którym marketing znajduje zastosowanie.
 7. Ujemnymi stronami spółki są: nieograniczona odpowiedzialność, możliwość niezgody, brak ciągłości i zamrożony w inwestycjach kapitał.
 8. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby i pragnienia nabywców go tworzących są punktem wyjścia do konstrukcji składników marketingu mix.
 9. Misja jest ideą przewodnią do wyboru strategii marketingowej na rynkach docelowych.
 10. Cele organizacji działających nie dla zysku wyrażają się w dążeniu do sprawnego zaspokojenia potrzeb określonych grup ludności i racjonalizacji kosztów.
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F)
 1. W potocznym rozumieniu, rynek jest to system zbierania informacji o produktach. (Fałsz)
 2. Przedmiotem wymiany są potrzeby nabywców. (Fałsz)
 3. Rozbieżności czasowe wynikają z faktu, że konsumenci nie muszą kupować, spożywać lub używać produktów w tym samym czasie, gdy są wytwarzane. (Prawda)
 4. Użyteczności są to korzyści pochodzące z zaspokojenia potrzeb nabywców przez produkt. (Prawda)
 5. Zysk jest jednym z ważniejszych czynników skłaniających ludzi do wydawania pieniędzy oraz dowolnego gospodarowania zasobami. (Fałsz)
 6. Spółdzielnie występują najczęściej wśród rolników i rzemieślników. (Prawda)
 7. Proces technologiczny wchodzi w zakres wiedzy marketingowej. (Fałsz)
 8. Orientację na produkcję można wyrazić sloganem: „jeżeli możemy tanio kupić produkt, to on sam się sprzeda”. (Fałsz)
 9. Społeczne aspekty marketingu rozpatrywane są w celu osiągnięcia consensusu pomiędzy satysfakcją nabywców, wymogami środowiska naturalnego, interesami społecznymi i interesami przedsiębiorstwa. (Prawda)
 10. Przywódca autokratyczny podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii podwładnych. (Fałsz)
Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości
 1. Przedsiębiorstwo radzi sobie z wpływem makrośrodowiska przez odwoływanie się do arbitrażu.
 2. Przy kształtowaniu stosunków przedsiębiorstwa z mikrośrodowiskiem bierzemy pod uwagę możliwości negocjacji postanowień umownych.
 3. Marketing spełnia takie użyteczności wobec produktu, jak techniki.
 4. Przedsiębiorstwo dąży do zaspokojenia potrzeb nabywców przez wykonywanie funkcji, które umożliwiają sprawowanie kontroli nad ich postępowaniem.
 5. Do zalet jednoosobowego przedsiębiorstwa należy przeciętna motywacja do osiągania zysku.
 6. Na sprawność i skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływa skłonność do naukowej podbudowy każdego problemu.
 7. W misji przedsiębiorstwa ujmuje się zdolność do uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 8. Na efektywność stylu kierowania wpływa humanizacja warunków pracy.
 9. W procesie kontroli uwzględnia się korygowanie potrzeb kontrahentów.
 10. W działalności marketingowej należy dążyć do wyeliminowania działań, które rodzą możliwości nadużyć w zakresie procesu produkcji.

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88