O autorze

Eugeniusz Michalski jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Marketingu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Tytuł magistra ekonomii i stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu. Rada Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a Rada Państwa tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest on promotorem pięciu rozpraw doktorskich. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie oprócz zajęć na Politechnice Koszalińskiej wykłada także na Politechnice Gdańskiej.

Jest prekursorem reprezentatywnych badań gospodarstw domowych w Polsce. Swoje zainteresowania naukowe kieruje głównie na:
 • komplementarne związki makrośrodowiska z mechanizmem rynkowym,
 • strategie rozwoju produkcji przemysłowej,
 • teorie i praktykę zarządzania przedsiębiorstwem,
 • metody badań marketingowych,
 • systemy informacji marketingowej,
 • efektywność wymiany międzynarodowej.
Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas kilkuletniej pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą. Był wieloletnim konsultantem central handlowych "Eldom" i "Arged" oraz Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. Kierował projektami lub był głównym wykonawcą 21 prac naukowo-badawczych wdrożonych w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach, m.in. w: Zakładach Metalowych "Predom-Polar", Wrocławskich Zakładach Metalurgicznych, Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Chemicznego "Rokita", Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Zjednoczeniu Produkcji Drobiarskiej "Poldrob" i Centrali Państwowego Handlu Wewnętrznego.

Jest autorem lub współautorem 15 książek i 63 artykułów naukowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, badań rynku, marketingu i zarządzania - opublikowanych w kraju i za granicą. Wśród jego publikacji można wyróżnić monografie:
 • Badanie popytu gospodarstw domowych na zmechanizowany sprzęt domowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław 1969,
 • Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, PWN, Warszawa 1971,
 • Marketing w handlu zagranicznym, Polska Izba Handlu Zagranicznego, Wrocław 1973,
 • Tendencje rozwoju produkcji zmechanizowanego sprzętu domowego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1976,
 • Potrzeby ludności w zakresie wyposażenia mieszkania. Kierunki badań, Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1981,
oraz podręczniki i skrypty:
 • Analiza rynku (współautorstwo), praca zbiorowa pod redakcją Teodora Kramera, PWE, Warszawa 1971,
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1979,
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Materiały do ćwiczeń, (redakcja naukowa i współautorstwo), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1981,
 • Marketing. Koncepcje - Strategie - Decyzje, t. 1 i 2, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88