Rola białek w żywych komórkach

Dotychczas omawialiśmy zagadnienia dotyczące budowy i dynamiki pojedynczych molekuł białka. Żywe komórki zawierają dziesiątki tysięcy rozmaitych białek, które biorąc udział w większości zachodzących w komórkach procesów ściśle współdziałają ze sobą w ramach wielu wzajemnie powiązanych ze sobą szlaków metabolicznych. Rola białek w procesach komórkowych oraz ich wzajemne oddziaływania dobrze ilustrują podstawową cechę materii ożywionej - dążność do tworzenia i zachowywania stanów uporządkowanych. Aby takie stany wytworzyć, w żywych komórkach muszą stale zachodzić ciągi procesów biochemicznych, w których substancje pokarmowe ulegają modyfikacji lub przemianie na prostsze cząsteczki. W taki sposób przyswajane są dostarczane z zewnątrz cukry, lipidy lub niektóre aminokwasy, a uzyskiwane z ich rozkładu proste związki chemiczne oraz energia wykorzystywane są następnie do syntezy różnorodnych białek, kwasów nukleinowych i innych makrocząsteczek niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Jednym z takich ciągów procesów biochemicznych ukierunkowanych na tworzenie stanów uporządkowanych jest wspomniany na początku artykułu (podrozdziały "Białka jako sekwencje aminokwasów", "Synteza i struktura pierwszorzędowa białek) komórkowy proces syntezy białek. Poniżej, na wybranych przykładach, omówione zostaną niektóre białka oraz ich rola w procesach komórkowych.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88