Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynekCele przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie takiego poziomu produkcji nowego produktu, aby uzyskać korzyści z dużej skali sprzedaży. Należy określić, czy jest to produkt zupełnie nowy na rynku, czy też nowy dla danego producenta. Produkt powinien charakteryzować się wysoką jakością i posiadać jedną lub dwie cechy unikatowe. Założenia strategii nowego produktu łączą się z odpowiedzią na przedstawione niżej pytania.
 • Do jakich segmentów rynku kierowany jest produkt? Jakie są kryteria wyboru segmentów rynku?
 • Czy producent zamierza wejść z nowym produktem najpierw na rynek lokalny, a następnie na rynek krajowy i w perspektywie na rynek lub rynki zagraniczne?
 • Jakimi kanałami dystrybucji będzie rozprowadzany produkt?
 • Jakie formy promocji będą miały podstawowe znaczenie na etapie wprowadzania produktu na rynek? Czy producent zamierza zastosować strategie przyciągania czy nakłaniania nabywców?

Etapy procesu rozwoju nowego produktu

Proces rozwoju nowego produktu przebiega według logicznie następujących po sobie etapów:
 • generowanie pomysłów produktu,
 • selekcja, czyli „przesiewanie” pomysłów,
 • wybór pomysłu produktu,
 • projektowanie produktu,
 • komercjalizacja, czyli osiągnięcie odpowiedniej skali produkcji.

Wskazówki do projektu wprowadzenia nowego produktu na rynek

Założenia ogólne

W projekcie należy krótko odpowiedzieć na przedstawione niżej pytania.
 • Jakich metod użyto do generowania pomysłów i jakie pomysły produktu wyróżniono?
 • Jakie kryteria zastosowano do selekcji pomysłów i czym kierowano się przy wyborze danego pomysłu produktu?
 • W jaki sposób testowano model produktu w świetle potrzeb nabywców, nakładów finansowych na jego wytworzenie i zysku?

Koncepcje projektu

Nowymi produktami mogą być na przykład: buty turystyczne, szafka do sprzętu radiowo-telewizyjnego, biurko do komputera, witaminy, program komputerowy, opakowanie do soku pitnego, wycieczka zagraniczna, sadzonki nowej odmiany warzywa, pojazd zasilany energią elektryczną lub słoneczną, urządzenie wiertnicze do poszukiwania złóż ropy naftowej.

W celu realizacji projektu należy:
 1. rozważyć alternatywne strategie wprowadzenia nowego produktu na rynek, wybrać najlepszą strategię i uzasadnić wybór,
 2. opracować główne założenia strategii – pamiętając o ramach czasowych, kosztach i spodziewanych efektach,
 3. zaproponować sposoby realizacji strategii (np. jak zgromadzić niezbędne środki finansowe na B+R, uruchomienie produkcji i promocję) oraz przewidzieć czynniki warunkujące powodzenie strategii,
 4. opracować ramowy budżet, określić spodziewane efekty i czas zwrotu nakładów inwestycyjnych,
 5. zaproponować kanały dystrybucji, promocję i politykę cen nowego produktu.

Analiza konkurencji

W celu określenia wpływu konkurencji na nasze przedsięwzięcie należy odpowiedzieć na przedstawione niżej pytania.
 1. Jakie produkty substytucyjne są sprzedawane na rynku krajowym i na interesującym przedsiębiorstwo rynku zagranicznym?
 2. Jaki jest udział produktów konkurencyjnych w rynku? Jaka jest siła i reputacja konkurentów?
 3. Jaki jest stosunek cech jakościowych i cen produktów konkurencyjnych do nowego produktu?
 4. Jakimi kanałami dystrybucji i programami promocyjnymi posługują się konkurenci?
 5. Jakie usługi dodatkowe podczas sprzedaży i usługi posprzedażowe oferują konkurenci?

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88