Reakcje chemiczne fulerenów

Obecność 30 podwójnych i 60 pojedynczych wiązań w cząsteczce C60 determinuje jej reaktywność. Duże powinowactwo elektronowe fulerenu, czyli właściwości akceptorowe, powoduje, że C60 łatwo ulega redukcji i w reakcjach przyłączenia (addycji) wiąże wiele reagentów o właściwościach donorowych. W reakcji fuleren-donor elektronów C60 przejmuje elektron, a powstały reaktywny rodnik fulerenowy inicjuje dalsze etapy reakcji addycji. Szczególnie podatne na addycję nukleofilową są wiązania podwójne w 6-członowych pierścieniach cząsteczki C60. Z obliczeń teoretycznych wynika, że struktury zamknięte, powstałe w wyniku addycji do wiązania 6-6, są stabilniejsze niż struktury otwarte, których utworzenie wymaga zerwania pojedynczego wiązania 6-5; pierwsze z nich nazywane są metanofulerenami, drugie — fuleroidami. Zarówno fuleroidy, jak i metanofulereny znalazły zastosowanie do syntezy polimerów organicznych. Produktami addycji są różne izomery tego samego związku, powstałe w wyniku dołączenia do dwu sąsiednich atomów węgla związanych wiązaniem 6-6 lub do atomów leżących po przekątnej pierścienia 6-członowego. Atomy węgla związane wiązaniem podwójnym biorą udział w przyłączaniu grup organicznych (metyl, fenyl, benzyl), w procesach cykloaddycji, w reakcjach halogenowania, utleniania, uwodornienia.

Metodą redukcji Bircha (Li + NH3/t-butanol) uzyskano związki C60H48, C60H36, C60H18, nie otrzymano C60H60. Produkty identyfikowano metodą spektrometrii masowej i spektroskopii IR. Związki te rozkładają się w temp. ok. 350°C z uwolnieniem wodoru, bez naruszenia struktury C60. Donorem wodoru mogą być również węglowodory nienasycone, np. 1,4-cykloheksadien w podwyższonej temperaturze.

Udało się przeprowadzić pełne fluorowanie C60. Oprócz C60F60 zidentyfikowano również C60F36. Ze wzrostem liczby atomów fluoru (≥50) zmniejsza się trwałość pochodnych fulerenu. Fluorofulereny są higroskopijne; ulegają rozpadowi, uniemożliwia to użycie C60Fn jako materiałów o spodziewanych znakomitych właściwościach smarnych. W procesie chlorowania i bromowania otrzymuje się m.in. nietrwałe pochodne C60Cl24 i C60Br24. W reakcji uwodornienia dominuje addycja 1,2, a w procesach halogenowania addycja 1,4 (w wyniku oddziaływań sterycznych dołączanych atomów). Izomery z otwartym wiązaniem 6-6 i zamkniętym 6-5 nie występują. C60 można również utlenić, aż do C60O4; tlen przyłącza się do atomów węgla 6-6, tworząc wiązanie epoksydowe i pozostawiając pojedyncze wiązanie C-C, reakcja jest odwracalna (redukcja zachodzi samorzutnie na tlenku glinu).

Do fulerenów można dołączać grupy funkcyjne umożliwiające otrzymanie nowych związków na bazie C60, które mogą mieć zastosowanie w syntezie substancji o zadanych właściwościach elektrycznych, magnetycznych. W obecności nadmiaru CH3I z Li, C60 przechodzi w C60(CH3)1-24, z kolei z C60Cln w benzenie w obecności AlCl3 można wytworzyć C60(C6H5)n<22, a wychodząc z C60 — otrzymać C60(C6H5-H)~12.

Ważną rolę w chemii fulerenów odgrywają reakcja Dielsa-Aldera — cykloaddycja [2 + 4] (reakcja między alkenami i dienami prowadząca do wytworzenia sześcioczłonowego pierścienia węglowego z substratów) i cykloaddycja [2 + 3] (w której powstaje heterocykliczny pierścień pięcioczłonowy). W tego typu procesach fuleren chętnie przyłącza do wiązań 6-6 różnorodne dieny, np. furan (C4H4O), cyklopentadien (C5H6), także antracen (C14H10).

Jako jednego z pierwszych reagentów użyto silnego utleniacza policyklicznych węglowodorów aromatycznych — tetratlenku osmu OsO4. Prowadząc reakcję w roztworze 4-tert-butylopirydyny, udało się zsyntetyzować monoester osmianowy C60O4Os(4-tert-butyl-C5H5N)2; ten dobrze rozpuszczalny w toluenie i tworzący monokryształy związek został wykorzystany w rentgenowskiej analizie strukturalnej do potwierdzenia kształtu cząsteczki C60. Grupa O-Os-O dołączona jest do fulerenu w miejscu podwójnego wiązania między 6-członowymi pierścieniami.

Przeprowadzono także reakcje fulerenu z metaloorganicznymi kompleksami rutenu, platyny, palladu, irydu, o ogólnym wzorze CRM(CH3CN)3X (CR = C5(CH3)5; X = O3SCF3-; M = Ru, Pt, Pd, Ir). W otrzymanych związkach atomy metalu wiążą atomy węgla dwóch pierścieni sześcioczłonowych. Udało się również opracować metody wielokrotnej addycji, w której wyniku do klatki węglowej w obecności trietylofosfiny ((C2H5)3P) zostało przyłączonych aż 6 atomów metalu (M = Ni, Pt, Pd). Strukturę kompleksów {[(C2H5)3P]2M}6C60 ustalono na podstawie danych rentgenograficznych — atomy M znajdują się w narożach ośmiościanu wokół fulerenu, a elektrony π fulerenu biorą udział w tworzeniu wiązania koordynacyjnego z atomami metalu.

Dołączone do cząsteczki fulerenu związki metaloorganiczne służą do wprowadzania metali przejściowych do fulerytu. Nagashima ze współpracownikami, stosując organiczny związek palladu, wytworzył polimer z C60Pdn (n3), w którym pallad wiąże sąsiadujące ze sobą molekuły C60. W pierwszym stadium procesu otrzymuje się liniową cząsteczkę spolimeryzowanego C60Pd; pod wpływem dodatkowej ilości palladu jednowymiarowy polimer przekształca się w trójwymiarową sieć. Produkt o postaci amorficznej nie rozkładał się w powietrzu i wykazywał właściwości katalityczne w reakcjach uwodornienia alkenów (olefin) i alkinów. W podobnej reakcji z platyną zsyntetyzowano C60Ptn (n = 1,2 ± 0,2).

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88