Nadprzewodnictwo w fulerytach

Małe atomy, np. metali alkalicznych, mogą zostać wbudowane w luki międzywęzłowe. Związki K3C60 i Rb3C60 okazały się szczególnie interesujące, ponieważ właśnie w nich A.F. Hebard ze współpracownikami oraz M.J. Rosseinsky ze współpracownikami w 1991 r. odkryli nadprzewodnictwo (temperatura krytyczna odpowiednio Tc = 19 K i 29 K); późniejsze badania wykazały, że zjawisko to występuje w wielu innych związkach, w których suma różnych jonów litowców przypadających na cząsteczkę C60 wynosi n = 3 (oprócz Lin>2CsC60).

Fuleryty z metalami alkalicznymi otrzymuje się w wyniku dyfuzji metalu lub jego par do sieci C60. Stosuje się też metodę termicznego rozkładu azydków wbudowanych do fulerytu lub w roztworze C60 z azydkami.

Poszukując materiałów o wyższej temperaturze krytycznej, zsyntetyzowano wiele związków AnC60, A = Li, Na, K, Rb, Cs; w cząsteczce mogą znajdować się jony jednego lub różnych litowców. Mała średnica jonów Li+ i Na+ pozwala na wbudowanie kilku jonów do jednej luki, natomiast jon Cs+ jest zbyt duży, by mógł zajmować luki tetraedryczne bez deformacji sieci krystalicznej fulerytu otrzymanego z C60 (uzyskanie Cs3C60, Tc = 40 K, wymaga innego postępowania). Przy domieszkowaniu różnymi metalami jednocześnie, małe jony zajmują luki tetraedryczne, a duże — luki oktaedryczne. Konieczność wzajemnego dopasowania średnicy jonów i wielkości luk strukturalnych ogranicza tworzenie się związków do niektórych tylko kombinacji metali i określonej liczby atomów litowców przypadających na fuleren: (Na,Rb,Cs)C60, (Na,K,Rb)3C60, (K,Rb,Cs)4C60, (K,Rb,Cs)6C60. Gdy liczba atomów litowca przypadająca na C60 wynosi n = 1, 2 lub 3, fuleryty zachowują strukturę fcc, natomiast gdy n przyjmuje inne wartości, związki rozpadają się na dwie fazy. Dalsze domieszkowanie wymaga przebudowy struktury krystalicznej; ponieważ w niektórych lukach muszą być dwa jony, związki te krystalizują w sieci tetragonalnej przestrzennie centrowanej. Przy koncentracji n = 6 następuje dalsza przebudowa struktury krystalicznej do sieci sześciennej przestrzennie centrowanej.

Związki AnC60 są związkami jonowymi — solami. Atomy sodu, potasu, rubidu, cezu w fulerytach są donorami elektronów; elektrony te stopniowo zapełniają pasmo przewodnictwa utworzone z orbitali molekularnych t1u fulerenów, przy n = 3 pasmo jest zapełnione do połowy. Jeśli struktura fcc sieci jest zachowana, fuleryty AnC60 wykazują przewodnictwo metaliczne. Potwierdziły to pomiary fotoemisji i odwrotnej fotoemisji przeprowadzone przez J.H. Weavera i współpracowników, którzy obserwowali (zgodnie z oczekiwaniem) wzrost gęstości stanów na poziomie Fermiego EF ze wzrostem n od 1 do 3, przy dostarczeniu 3 elektronów na każdą cząsteczkę fulerenu. W A4C60 na C60 przypadają 4 elektrony; ponieważ orbitale t1u i utworzone z nich pasmo energetyczne jest nadal tylko częściowo zapełnione, można się spodziewać właściwości metalicznych; w rzeczywistości fuleryty A4C60 są półprzewodzące, co jest wynikiem przebudowy sieci, obniżenia symetrii otoczenia C60 i rozszczepienia orbitali molekularnych t1u. Związki A6C60 są półprzewodzące, ponieważ pasmo utworzone z orbitali t1u jest już całkowicie wypełnione, oddzielone przerwą energetyczną od pasma przewodnictwa powstałego z kolejnych orbitali t1g nieobsadzonych w C60.

Lit i sód nie tylko przebudowują strukturę fulerytu inaczej niż pozostałe metale alkaliczne, ale utworzone przez nie związki różnią się właściwościami elektronowymi, np. Li2C60 i Na2C60 są półprzewodzące. Sód rozpuszcza się w fulerytach dla n > 1, aż do n = 11; gdy n = 2 obsadza tylko luki tetraedryczne, gdy n = 3 — wszystkie luki, gdy n > 3 luki są obsadzane przez więcej niż 1 atom metalu. Wydaje się, że związki fulerenu C60 wyłącznie z litem albo sodem nie są związkami czysto jonowymi.

Właściwości nadprzewodzące wykazują tylko te fuleryty, w których koncentracja litowca wynosi n = 3 i które mają strukturę fcc oraz symetrię Fm3m. Oporność metali K3C60 i Rb3C60 w stanie normalnym, ekstrapolowana do T = 0 wynosi odpowiednio 0,12 mΩcm i 0,23 mΩcm. Z pomiarów magnetycznych wyznaczono pierwsze pole krytyczne Hc1, które w nadprzewodniku określa tę wartość natężenia pola magnetycznego, przy której pole zaczyna wnikać do próbki, oraz drugie pole krytyczne Hc2, oznaczające wartość pola niszczącego nadprzewodnictwo. Wartości wyznaczone różnymi metodami w K3C60 i Rb3C60 wynoszą odpowiednio: Hc1(T = 0 K) = 13 mT i 19-26 mT oraz Hc2(T = 0 K) = 17,5-30 T i 34-76 T; stąd głębokości wnikania pola magnetycznego: λL = 240-800 nm oraz 168-800 nm, długość koherencji (Ginzburga-Landaua) ζ = 2,6-4,5 nm oraz 2,0-3,0 nm (obejmujące zaledwie 2 cząsteczki fulerenu). Średnia droga swobodna elektronu równa 0,47-1,4 nm ograniczona jest do średnicy cząsteczki fulerenu. Nadprzewodzącą przerwę energetyczną Δ0 = 4,4 i 6,6 meV w K3C60 i Rb3C60 wyznaczono metodami mikroskopii tunelowej, NMR i pomiarów optycznych, w obu materiałach wartości 2Δ0/kBTC zawierają się w zakresie 3-5,2.

Stała sieci kryształu fulerytu rośnie wraz z promieniem jonowym litowca wbudowanego do luk strukturalnych: a(K3C60) = 14,253 Å, a(Rb3C60) = 14,436 Å, razem ze stałą sieci a rośnie Tc, i tak np.: a(Na2Rb0,5Cs0,5C60) = 14,148 Å i Tc = 8 K oraz a(Rb2Cs1C60) = 14,493 Å i Tc = 32 K. Najwyższe temperatury krytyczne Tc = 40 K i 45 K zaobserwowano w Cs3C60 i RbTlC60.

Temperaturę krytyczną można również obniżyć, zmniejszając stałą sieci w wyniku przyłożenia zewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego. Zależność Tc nadprzewodników od odległości między cząsteczkami fulerenów wskazuje na możliwość podniesienia temperatury Tc poprzez wprowadzenie obojętnych domieszek zwiększających tę odległość. Wbudowanie w luki oktaedryczne Na2CsC60 zajęte przez atomy sodu dodatkowo cząsteczek amoniaku NH3 podnosi temperaturę przejścia do stanu nadprzewodnictwa z 10 K do 30 K; temperatura ta jest również wyższa w związku (NH3)nK3C60, gdy n < 10 (Tc = 28 K), niż w związku K3C60, jednak osiągnięcie stanu nadprzewodnictwa wymaga stosowania zewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego. Podobnie do zależności Tc od ciśnienia hydrostatycznego zmniejszającego objętość komórki elementarnej V, występuje zależność Tc od ciśnienia chemicznego powiększającego jej objętość i wynosi Tc / ∂V = 0,088 K/Å3. Zwiększanie odległości między cząsteczkami fulerenów zawęża pasmo przewodnictwa, zatem zwiększa gęstość stanów, a zmniejszanie odległości między nimi daje efekt przeciwny. Obserwacje zmian Tc ze zmianą stałej sieci są zgodne z teorią nadprzewodnictwa — teorią BCS (Bardeena-Coopera-Schrieffera); wg tej teorii temperatura krytyczna zależy od gęstości stanów na poziomie Fermiego i wzrasta, gdy gęstość stanów rośnie. Gęstość stanów w paśmie walencyjnym utworzonym z pięciokrotnie zdegenerowanych orbitali molekularnych hu jest większa niż w paśmie przewodnictwa i można by się spodziewać wyższej Tc w fulerytach domieszkowanych akceptorami elektronów z przewodnictwem dziurowym, jednak nie znaleziono takiego sposobu domieszkowania fulerytu.

Nadprzewodnictwo wykazują również fuleryty o innej niż fcc sieci krystalicznej i formalnym ładunku C60 różnym od -3, takie jak np. SmC60, Yb2,75C60, Ca5C60 i (Sr,Ba)6C60.

C60 wykazuje właściwości akceptorowe również w obecności donorów organicznych. Związkiem z przeniesieniem ładunku jest C60TDAE (C10N4H24). Związek ten krystalizuje w strukturze jednoskośnej z dwiema jednostkami C60TDAE w komórce elementarnej (a = 15,849 Å, b = 12,987 Å, c = 9,965 Å, β = 93,31°). Ma on właściwości ferromagnetyczne, nie wykazując pozostałości magnetycznej, z temperaturą przejścia 16 K, temperaturą Curie-Weissa 22,5 K i spinem efektywnym 1,72μB/C60. Właściwości magnetyczne związku opisuje się za pomocą modelu magnetyzmu wędrownego. Odległości międzymolekularne mniejsze niż w A3C60 sugerują przekrycie orbitali molekularnych i powstanie częściowo wypełnionego pasma przewodnictwa (są doniesienia, że i ten związek wykazuje nadprzewodnictwo).

Związki C60 z innymi metalami znacznie trudniej zsyntetyzować i są gorzej przebadane. Próby wdyfundowania metalu, np. żelaza, z warstwy naparowanej do fulerytu nie dały zadowalających wyników; nie udaje się też wprowadzać metali metodą implantacji jonowej i uzyskiwać dużej koncentracji bez zniszczenia fulerenów. Można stosować metody elektrochemiczne, w których związek metalu (np. FeCl3) wykorzystuje się jako składnik elektrolitu, a C60 jako elektrodę roboczą, jednak metody chemiczne wprowadzania innych metali do fulerytu są znacznie skuteczniejsze.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88