Układ książki

Nowa wizja, nowa książka

Wiele cech Historii Ziemi zaznacza jej nowatorskie podejście, na przykład występujące na początku każdego rozdziału Tablice.

Tablice

Poprzez zestaw kolorowych ilustracji, tablice pokazują główne zagadnienia i koncepcje rozdziałów: od drugiego do dwudziestego. Stanowiąc rozszerzoną wersję Głównych zdarzeń z poprzedniego wydania, Tablice te są zwięzłą prezentacją głównych zdarzeń w historii Ziemi i cykli geologicznych.

Główne zdarzenia środkowego paleozoiku

Do pracy z Tablicami powinny motywować Pytania przeglądowe, znajdujące się na końcu każdego rozdziału, a wśród nich pytania prowokujące do samodzielnej syntezy głównych zagadnień z poszczególnych rozdziałów. Każde z takich pytań zaznaczone jest sygnaturą Znacznik: pytania przeglądowe

11. Świat żywy przeszedł ogromne zmiany w proterozoiku. Korzystając z tablicy 12 oraz wiadomości zdobytych w tym rozdziale, opisz te zmiany i wyjaśnij związek niektórych z nich ze zmianami chemizmu oceanów.

Warto przeczytać

Rozdziały od 2 do 20 zawierają specjalne części Warto przeczytać, stanowiące pogłębione przykłady różnorodnych zagadnień z historii Ziemi, problemów środowiskowych, ewolucyjnych bądź dotyczących zasobów naturalnych. Obejmując tematykę od wymierania dinozaurów po wiercenia naftowe u wybrzeży stanu New Jersey, części te prezentują konkretne przykłady z historii Ziemi.

Ilustracje

Dużą zaletą niniejszego podręcznika jest komplet barwnych ilustracji. Wiele ilustracji czarno-białych z poprzedniego wydania zostało zastąpionych znacznie lepszymi fotografiami barwnymi. W celu lepszego zilustrowania wybranych procesów, cykli i zdarzeń z historii Ziemi, zamieszczono także wiele wykresów i diagramów. Bardzo często rysunki ilustrujące model zjawiska zestawiono z fotografiami, które są jego egzemplifikacją z realnie istniejącego obiektu.

Podsumowania rozdziałów, pytania przeglądowe oraz literatura uzupełniająca

Na końcu każdego rozdziału znajdują się materiały mające pomóc studentom w utrwaleniu głównych zagadnień poruszanych w każdym z nich. W Podsumowaniu powtórzono zasadnicze koncepcje i fakty, Pytania przeglądowe powinny pomóc w zrozumieniu i zapamiętaniu głównych idei, natomiast Literatura uzupełniająca jest ofertą dodatkowych źródeł dla studentów zainteresowanych rozszerzaniem swojej wiedzy o historii Ziemi.

Apendyks

Apendyks stanowi komplet tabel stratygraficznych z podziałem historii Ziemi do poziomu piętra.

Historia Ziemi

Steven M. Stanley

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej...

więcej »

Przykłady z Polski

Dodatkowe, niepublikowane w wersji książkowej materiały – odsłonięcia w Polsce.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88