Spis treści

Pełny spis treści w formacie pdf (228 KB).

Rozdział 1. Ziemia jako system;
wprowadza zagadnienie podejścia systemowego, kładąc nacisk na cykle skalny i hydrologiczny oraz na obieg materii w procesach tektoniki płyt.
Rozdział 2. Minerały skałotwórcze i skały;
prezentuje ważniejsze grupy skał i minerałów skałotwórczych oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje w cyklu skalnym. Obejmuje również opis zależności pomiędzy właściwościami poszczególnych minerałów a ich strukturą chemiczną.
Rozdział 3. Różnorodność życia;
jest przeglądem królestw organicznych i wprowadzeniem do rekonstrukcji filogenetycznej.
Rozdział 4. Środowisko i życie;
jest obszerną dyskusją na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na dystrybucję organizmów
Rozdział 5. Środowiska sedymentacyjne;
obszernie charakteryzuje środowiska sedymentacji lądowej i morskiej kładąc nacisk na przydatność skamieniałości dla rekonstrukcji facjalnych
Rozdział 6. Korelacja i datowanie zapisu skalnego;
przedstawia narodziny współczesnej stratygrafii i charakteryzuje formalne jednostki stratygraficzne oraz metody datowania skał.
Rozdział 7. Ewolucja i zapis paleontologiczny;
prezentuje narodziny współczesnych poglądów na mechanizmy ewolucji. Omawia również zagadnienie masowych wymierań.
Rozdział 8. Teoria tektoniki płyt;
przedstawia rozwój poglądów na ewolucję skorupy ziemskiej i w nowoczesny i zarazem przystępny sposób wykłada teorię tektoniki płyt.
Rozdział 9. Tektonika kontynentów a pasma górskie;
odwołując się do aktualistycznych przykładów tłumaczy mechanizmy powstawania orogenów na gruncie teorii tektoniki płyt
Rozdział 10. Główne cykle geochemiczne;
analizuje cykl tlenowy i węglowy, jednocześnie opisując czynniki kontrolujące poziom tlenu atmosferycznego i dwutlenku węgla.
Rozdział 11. Eon archaiczny prekambru;
omawia powstanie Ziemi na tle ewolucji Układu Słonecznego, narodziny kontynentów oraz powstanie życia.
Rozdział 12. Eon proterozoiczny;
charakteryzuje główne zdarzenia w końcowym okresie eonu proterozoicznego, łącznie z powstaniem superkontynentu, rozwojem ogromnego zlodowacenia, pojawieniem się tlenu w atmosferze i eksplozywnym różnicowaniem się organizmów wielokomórkowych.
Rozdział 13. Wczesny paleozoik
Rozdział 14. Środkowy paleozoik
Rozdział 15. Późny paleozoik
Rozdział 16. Wczesny mezozoik
Rozdział 17. Kreda
Rozdział 18. Paleogen
Rozdział 19. Neogen i plejstocen
Rozdział 20. Holocen
Rozdziały 13-20 stanowią zgodny z najnowszym stanem wiedzy obszerny przegląd najważniejszych wydarzeń ewolucyjnych, klimatycznych, diastroficznych oraz zmian w globalnej paleogeografii, z licznymi przykładami regionalnymi.

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Obyczaje w Polsce
Obyczaje w Polscecena juz od 43,90zamów
Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów

Historia Ziemi

Steven M. Stanley

Historia Ziemi jest znanym i cenionym podręcznikiem akademickim z zakresu geologii historycznej...

więcej »

Przykłady z Polski

Dodatkowe, niepublikowane w wersji książkowej materiały – odsłonięcia w Polsce.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88