fotosynteza

fotosynteza, synteza związków organicznych polegająca na redukcji dwutlenku węgla kosztem energii świetlnej; światło pochłaniane jest przez zielony barwnik → chlorofil i przekształcane w energię chemiczną → adenozynotrifosforanu (ATP) oraz czynnik redukujący → NADPH; przemiany te zachodzą w fazie świetlnej f. ; donorem elektronów u sinic i roślin jest woda, przy jej rozpadzie wydziela się tlen, a ogólne równanie f. ma tu postać: CO2 + 2 H2O + energia świetlna → [CH2O] + O2 +H2O ( [CH2O] oznacza tu związek zredukowany do poziomu cukru); w fazie ciemnej f. następuje związanie dwutlenku węgla i jego redukcja za pomocą NADPH i ATP do poziomu cukru; u fotosyntetyzujących bakterii właściwych występuje tzw. f. anoksydacyjna – donorami elektronów są zredukowane formy siarki (siarkowodór, tiosiarczany, siarka cząsteczkowa), wodór lub niektóre związki organiczne (np. kwas bursztynowy); bakterie te są beztlenowcami, ich występowanie ograniczone jest do specjalnych nisz ekologicznych, a znaczenie w wytwarzaniu materii organicznej obecnie bardzo małe.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88