System magazynowania niezależnego od zapotrzebowania

Zawartość rozdziału

W ramach tego rozdziału zostały opisane:

Rola zapasów

Podstawową funkcją zapasów jest zapewnienie ciągłości produkcji, tym samym zapas stanowi bufor między dostawą a zapotrzebowaniem, pozwalający na czasowe oraz ilościowe niedopasowanie dostaw i zapotrzebowania.

18.1. Zapas jako bufor między dostawą a zapotrzebowaniem (podręcznik, s. 545)

Typy zapasów

Zapasami nazywamy rezerwy towarów i materiałów utrzymywanych przez przedsiębiorstwo, tworzące się, gdy zasoby wejściowe lub wyjściowe organizacji nie są zużywane w czasie, gdy są dostępne.

Rys 18.2. Typy zapasów (podręcznik, s. 546)

Analiza wrażliwości

Określenie wielkości ekonomicznej partii zamówienia pozwala na poruszanie się w pewnym zakresie wielkości dostaw bez znacznych zmian kosztów.

Rys. 18.9. Niski wzrost kosztów w ramach ekonomicznej partii zamówienia (podręcznik, s. 558)

Zapasy zabezpieczające

Zapas bezpieczeństwa pozwala utrzymać ciągłość procesów wytwórczych w momencie nagłego nieplanowanego wzrostu popytu.

Rys. 18.10. Efekty dodania zapasu zabezpieczającego: a) cykl rotacji zapasów, b) prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów przy zapasie bezpieczeństwa (podręcznik, s. 561)

Cykl uzupełnienia i zużywania zapasów

Gospodarka magazynowa w systemach niezależnych od zapotrzebowania ma na celu optymalizację kosztów dostarczania i utrzymywania półproduktów. Prowadząc gospodarkę magazynową, należy pamiętać, że dostawa z poprzedzającego okresu A musi pokryć zapotrzebowanie powstałe w okresie B.

18.12. Zamówienie złożone w czasie A musi pokryć popyt do momentu B (podręcznik, s. 565)

Analiza ABC

Analiza ABC jest swego rodzaju formą zarządzania przez wyjątki. Jest rzeczą kłopotliwą kontrolowanie całości stanów magazynowych, stąd przeprowadza się podział zapasów na grupy: A – mało liczną, lecz najbardziej wartościową, B – liczną i o średniej wartości, C - masową o niskiej wartości.

Takie podejście pozwala na koncentrację wysiłków na produktach, które stanowią największą wartość dla organizacji.

18.13. Typowy wykres analizy ABC (podręcznik, s. 570)

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach tego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału przykłady firm stanowią uzupełnienie opisów przypadków zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie firm bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88