Problemy z wdrożeniem TQM w przedsiębiorstwie

W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw entuzjastycznie podejmowało się wprowadzenia w życie idei TQM. Częstokroć sposób, w jaki próbowano wprowadzać system, miał wiele słabych punktów. Tak też było w przypadku pewnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Dwa lata po wcieleniu programu grupa badawcza, wywodząca się z matczynej spółki firmy A, stwierdziła, iż:

To oznaczało koniec rozwoju programu TQM w firmie A. Podstawy konkluzji przedstawionych przez ową grupę badawczą są bardzo pouczające.

Wczesne inicjatywy skierowane na ulepszenie jakości produktu w przedsiębiorstwie A były bardzo udane, zarząd uświadomił sobie jednak, iż nastąpiło zahamowanie rozwoju i potrzebne były pomysły, które pchnęłyby firmę w szeregi ligi klasy światowej. Powołano grupę badawczą składającą się z menedżerów wyższego szczebla, której zadaniem było zbadanie podejścia przedsiębiorstwa do kwestii priorytetu jakości. Grupa inspektorów nie znalazła żadnego magicznego rozwiązania, którego wprowadzenie poprawiłoby jakość.

Mimo że wcześniejsze inicjatywy dały pewien rezultat, przytoczono przykłady niekonsekwentnego i niekonkretnego podejścia zarządu:

Grupa badawcza zidentyfikowała ponad 30 zagadnień wiążących się z jakością, które wymagały pilnej interwencji. Konieczne były:

Powołana komisja położyła szczególny nacisk na potrzebę włączenia każdego pracownika firmy w proces wprowadzania zmian. W celu uzyskania postępu na tym poziomie zasięgnięto porady dr Deminga, amerykańskiego guru jakości. W rezultacie odbyło się kilka seminariów.

Ta faza zakończyła się spotkaniem konsultantów, które miało na celu usprawnienie początkowych etapów implementacji idei TQM.

Czas od prezentacji raportu komisji wewnętrznej (w całości zaakceptowanego przez zarząd) do momentu podjęcia decyzji o kontynuacji procesu wdrażania Totalnej Jakości nie przekroczył pięciu miesięcy. Warto w tym momencie wspomnieć o kilku sprawach:

System zarządzania nową jakością

Zmiany miały być wprowadzone przy wykorzystaniu struktury składającej się z komisji i grup o jasno określonych rolach. Struktura ta została przedstawiona poniżej.

Nowy system odzwierciedlał istniejące struktury organizacyjne, tak że przejście od stanu, gdzie ulepszanie procesu było czymś nadzwyczajnym, do normalnego, zarządzane było przez tę samą grupę ludzi.

Podczas gdy tak wyglądała teoria nowego Systemu Zarządzania Jakością, rzeczywistość była nieco inna. Brak poświęcenia ze strony niektórych członków zarządu powodował, iż komisje nadzorcze nie radziły sobie z nowymi zadaniami, a prace grup zmiany kultury nigdy nie wyszły poza sferę planów.

Proces zmian

Schemat 2 ukazuje, jak planowano przedsięwzięcia i wprowadzano na cztery odległe, lecz powiązane fronty, którymi były: szkolenia, planowanie jakości, kultura korporacyjna oraz komunikacja.

Szkolenie i kształcenie

Ten front wprowadzono w życie na zasadzie kaskady. Szkolenia odbywały się zatem kolejno na każdym szczeblu hierarchii. Metoda ta okazała się wielkim sukcesem. Jednakże przez kilka miesięcy szkolenia w zakresie techniki i narzędzi nie szły w parze z treningami w dyscyplinie, jaką jest filozofia. Treningi filozofii uwypuklały zmiany podejścia związane z pozbyciem się strachu i traktowaniem każdego pracownika tak, jakby chciał wykonać "dobrą robotę". Niestety, brakowało systemów, które mogłyby wesprzeć nową filozofię. Bez narzędzi i technik nie można było bazować na samym szkoleniu w dziedzinie filozofii.

Planowanie jakości

Obsługa priorytetów i stopni ulepszenia jakości, scalenie inicjatyw jakości oraz usprawnienie procesu zarządzania to drugi front procesu przemian. Miał być on realizowany poprzez wprowadzenie na przykład systemu nagradzania. Ta dziedzina okazała się dużym problemem. Ponieważ istniejące procesy w wielu przypadkach nie były poddane adekwatnej kontroli, niewiele można było zrobić w celu ich usprawnienia. Konieczne były znaczne zmiany w obrębie systemów. System nagradzania nigdy nie był poprawnie rozumiany przez menedżerów. Sprawy pomiaru pracy również nie zostały rozwiązane. (Zarówno systemy nagradzania, jak i zarządzanie poprzez liczby są ostro krytykowane przez Deminga.)

Kultura korporacyjna

Ten obszar obejmował zadania zbiorowe, wartości i cele, interpretację zasad Deminga, jak również rekomendacje grup zmiany kultury. Podczas gdy dobrze radzono sobie z zadaniami zbiorowymi, wartościami i celami, wysiłki w ramach funkcji zarządzania w znacznej mierze zależały od podejścia członków zarządu. Nigdy nie podjęto próby interpretacji zasad Deminga. Porażka zespołów odpowiedzialnych za proces zmiany kultury związany był z brakiem postępu w określaniu filozofii działania.

Komunikacja

W tej kwestii posłużono się konferencjami, firmowymi biuletynami i ulotkami, które miały wyjaśniać nowe filozofie. Podjęto starania, by upewnić się, czy ludzie rozumieli, co się działo i dlaczego.

Niektóre kwestie opisane przez grupę badawczą

W ciągu ubiegłych lat badane przedsiębiorstwo wprowadziło wiele ulepszeń związanych z jakością. Dyrektorzy na pierwszym miejscu stawiali markę, jednakże postęp stanął w miejscu i istniejący poziom jakości jest obecnie podtrzymywany dzięki jednorazowym przedsięwzięciom.

Powołana komisja zwróciła uwagę na kilka kwestii wymagających natychmiastowej interwencji. Niektóre z nich zamieszczono poniżej. Mają one na celu podkreślenie faktu, iż fundamentalna zmiana jest niezbędna w podejściu kierownictwa do sprawy jakości i produktywności.

Problem Przeciwdziałanie
Szkolenie odnoszące się do kwestii jakości nie jest powiązane z filozofią. Niezbędny jest plan obejmujący wszystkich pracowników.
Zastosowanie koła jakości jest niejednolite. Każdy "supervisor" powinien być odpowiedzialny za kontrolę jakości pod koniec każdego roku.
Obecnie rola "supervisora" jest niewłaściwa. Ustalono skład grupy roboczej.
Schemat propozycji jest rzadko wykorzystywany przez pracowników. Nowo opracowany schemat powinien zostać wprowadzony do końca roku.
Istniejący plan bonusowy nie ma odzwierciedlenia w jakości. Ustalono skład grupy roboczej.
Od początku plany produkcji nie są prawidłowo zdefiniowane, jak również wspomagane przez plany innych departamentów. Powołano komisję strategiczną, której zadaniem ma być opracowanie oficjalnego systemu planowania.
Projekt i produkcja nie są wystarczająco zintegrowane. Potrzebny jest nowy system, integrujący działy produkcji i projektów.

Pytania

  1. Od czego trzeba zacząć wprowadzanie TQM w organizacji?
  2. W jaki sposób kultura korporacyjna wpływa na skuteczne wdrożenie TQM?
  3. Jak elementy kontroli wpływają ma motywację pracowników do wprowadzania zmian?

Źródło:

na podstawie materiałów wykładowych Alana Harrisona, University of Dundee.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88