Definicja operacji

Definicje operacji

Wprowadzenie

Zawartość rozdziału wstępnego

Konkurencja a procesy operacyjne

W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych pomysłów dotyczących prowadzenia biznesu na obszar sprawności organizacyjnej i wytwórczej.

Na początku polskiego okresu przemian gospodarczych dobry pomysł, niewielkie zasoby kapitałowe i odwaga wystarczały do osiągnięcia szybkich i czasami pokaźnych zysków. Obecnie nie wystarczy wiedzieć, co robić. Coraz większego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie, jak to robić. Sprawność operacyjna staje się cenną umiejętnością.

Jak dowodzi D. Waters w podręczniku Zarządzanie operacyjne, istnieją pewne stałe zasady rządzące działaniami operacyjnymi i reguły postępowania, które ułatwiają osiągnięcie sukcesu organizacji.

Niniejszy aneks internetowy jest przewodnikiem, który wraz z podręcznikiem Zarządzanie operacyjne D. Watersa pozwala na łatwe zgłębienie zasad zarządzania operacyjnego, tym samym udzielając odpowiedzi na pytania, jakie należy podjąć czynności i jak je wykonywać, aby minimalizować koszty i zwiększać zyski organizacji.

Definicja działań operacyjnych

Operacje są działalnością, na którą składa się cała aktywność związana bezpośrednio z wytwarzaniem produktu, którym mogą być zarówno dobra materialne, jak i usługi. Cykl operacyjny przedstawia rysunek 1.1 (podręcznik, s. 20).

Narzędzia zarządzania operacyjnego

Menedżerowie zajmujący się zarządzaniem operacyjnym posługują się różnego rodzaju narzędziami; są to m.in. modele opisowe i matematyczne, zestawienia tabelaryczne, modele komputerowe, jak również schematy.

Poniższy rysunek 1.2 (podręcznik, s. 23) przedstawia schemat fabryki samochodów.

Cele zarządzania operacyjnego

Rozwój technologii i doskonalenie technik organizacyjnych prowadzą do zmian w obszarze działalności wytwórczej. Odzwierciedleniem tego rozwoju jest doskonalenie zarządzania operacyjnego.

Zarządzanie operacyjne wskazuje najbardziej efektywny w danych warunkach sposób wytwarzania dóbr czy świadczenia usług. Zatem celem zarządzania operacyjnego jest długofalowa i doraźna optymalizacja procesów wytwórczych, objawiająca się poprzez:

Podobieństwo procesów różnych organizacji

Co prawda organizacje posługują się różnymi technikami wytwarzania produktów czy świadczenia usług, istnieje jednak wiele uniwersalnych reguł postępowania wspólnych zarówno dla organizacji produkcyjnych, jak i wytwórczych. Istnieją zatem uniwersalne zasady planowania, optymalizacji kosztów napraw i wymiany urządzeń, wyboru lokalizacji przedsięwzięcia itd. Rozwinięcie zagadnienia wspólnoty procesów operacyjnych znajduje się w przykładach (podręcznik, s. 21-27). Cytowane przykłady dotyczą szpitala położniczego i fabryki samochodów.

Przedstawione w podręczniku procesy operacyjne rządzą się stałymi regułami, niezmiennymi jak prawa fizyki. Zadaniem niniejszego aneksu i podręcznika jest przedstawienie tych reguł i pomoc w ich zrozumieniu, tak aby Czytelnik mógł je wykorzystać do pomnażania swoich przychodów w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób.

Typologia decyzji operacyjnych

Przedstawiając najprościej różne typy i poziom decyzji dotyczących operacji, można dokonać ich tradycyjnego podziału na decyzje:

Przykłady

Zamieszczone w dalszej części rozdziału opisy przypadków konkretnych firm stanowią uzupełnienie opisów zamieszczonych w podręczniku.

Celem prezentacji dodatkowych kazusów jest uaktualnienie opisów zawartych w podręczniku, jak również przedstawienie organizacji bliższych polskiemu Czytelnikowi.

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

W ramach pierwszego, wprowadzającego rozdziału należy zwrócić uwagę na:

  1. Szeroki zakres zastosowania zarządzania operacyjnego, zarówno podczas świadczenia usług, jak i wytwarzania produktów oraz w prostych czynnościach życia codziennego;
  2. Rosnącą wagę sprawności wytwórczej organizacji, którą można uzyskać dzięki sprawnemu zarządzaniu operacyjnemu;
  3. Narzędzia, jakimi posługują się menedżerowie;
  4. Definicję decyzji.

Zarządzanie operacyjne

Donald Waters

Zarządzanie produkcją jest przedmiotem trudnym, wykładanym we wszystkich szkołach zarządzania. Jest też, obok zarządzania finansami, przedmiotem szczególnego zainteresowania kadr kierowniczych firm. Niniejsza książka powinna spełnić oczekiwania obydwu grup osób. Stanowi bowiem nowoczesny podręcznik, oparty przede wszystkim na doświadczeniach przemysłu brytyjskiego, w którym, podobnie jak w Polsce, dużą rolę w zarządzaniu odgrywa kadra techniczna.

więcej »

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88