Tylmanowa

Beskidy, paleogen

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Utwory osuwiskowe we fliszu basenu magurskiego, na tle geotektonicznej ewolucji Karpat zewnętrznych.

Mapa geologiczna środkowej części Karpat

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Tylmanowa

Informacje o książce