Tumlin

Góry Świętokrzyskie, trias dolny

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Wydmowe osady pstrego piaskowca na tle paleogeografii G. Świętokrzyskich.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Tumlin

Informacje o książce