Skotniki

Niecka Nidziańska, neogen

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Transgresja kredowa i trzeciorzędowa. Utwory klifowe i ich pozycja w profilu skał neogenu północnej części zapadliska przedkarpackiego.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1 : 500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Skotniki

Informacje o książce