Bardo

Góry Świętokrzyskie, ordowik, sylur

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Zapis wydarzeń światowych (zlodowacenie ordowickie) i lokalnych (ruchy tektoniczne, cumowanie przy krawędzi Baltiki) w skałach starszego paleozoiku G. Świętokrzyskich.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego.

Mapa geologiczna

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Bardo (Chojnów Dół, Bardo Stawy, Prągowiec)

Plan
Informacje o książce